!-- Messenger פלאגין של צ'אט Code -->

תקנון האתר 

 מבוא
הרישום והשימוש באתר " בסד"מ " (או בדסם-פליי) הינו בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן
על כן נבקשך לקרוא בעיון את התקנון טרם הרישום וטרם השימוש באתר
למען הסר ספק, השימוש בשירותים מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונן, ללא כל שינוי, שאם לא כן, לא תינתן רשות להשתמש בשירותים, כולם או חלקם
הוראות התקנון נכתבו בלשון זכר, אך מיועדים לנשים וגברים כאחד
כותרות סעיפי התקנון הינן לצורכי הנוחיות בלבד ולא ישמשו כל אסמכתא או כלי עזר לפירושו ו/או פרשנותו

זכויות יוצרים
קשירות בדסמ

מבלי לפגוע בכלליות הצהרתי דלעיל אני מצהיר כלהלן
אני מצהיר כי כל הפרטים שמילאתי/אמלא בבקשת ההצטרפות הינם מלאים ונכונים
אני מצהיר כי אני לפחות בן/בת 21
אני מצהיר כי גילי הוא כמפורט בטופס
אני מצהיר שידוע לי שאני אחשף לתכנים בעלי אופן מיני מובהק
אני מצהיר כי אין לי רישום פלילי, אינני עומד לדין בגין עבירה פלילית ואינני נמצא תחת חקירה פלילית
אני מצהיר כי הובהר לי ואני מסכים שמסירת פרטים כוזבים יש בכך משום פגיעה חמורה במצטרפים האחרים, אלה שיבואו במגע עמי וכן במפעילת האתר ובמוניטין המפעילה/האתר ובאמינותה, וכן אני מצהיר כי אני מסכים כי יש לראות במפורט לעיל הוצאת לשון הרע כלפי מפעילת האתר/האתר, על כל המשתמע מכך על פי דין

BDSMPLAY.XYZ

כללי

תקנון זה חל על כל משתמשי אתר האינטרנט, "בדסמפליי", (להלן: "אתר האינטרנט", "בדסמפליי", "האתר" או "השירות")
על ידי הרישום לשירות, ומילוי טופס ההצטרפות, הינך הופך לחבר בשירות ובקהילת "ארמון הבדסמ" (להלן: "חבר" או "משתמש") ומסכים להיות מחויב לכל התנאים של תקנון זה
יודגש, כי תקנון זה כפוף לשינויים, כפי שייעשו על ידי הנהלת האתר מעת לעת. במקרה של שינוי מהותי, הדבר יובא לידיעת המשתמשים באמצעות האתר ויתכן כי הסכמתם המפורשת תידרש בשנית
אם תנאי תקנון זה אינם מוסכמים עליך, אין באפשרותך להצטרף לשירות
כמו כן, במקרה של שינוי, אם התנאים החדשים לא יהיו מקובלים עליך, לא תהיה באפשרותך להמשיך ולהשתמש באתר ותצטרך להגיש בקשה לביטול כרטיסך

מידע אודותיך


אם וכאשר תירשם לשירות, הינך מסכים לספק מידע מלא, נכון ועדכני אודותיך, כמוצהר לעיל, באמצעות טופס ההרשמה לשירות, ולנהל ולעדכן את המידע כדי לשמור על נכונותו ושלמותו
במעמד ההרשמה תדרש למסור שם משתמש (כינוי), כתובת דואר אלקטרוני, מין, עיר מגורים ותאריך לידה
הינך מסכים לכך שנסתמך על המידע שמסרת בטופס הרישום כמידע מדויק, עדכני ומלא
במידה ויועלה ספק באמינות המידע שמסרת, עלייך להציג אסמכתאות ככל שתתבקש, במידה ויתגלה כי המידע אינו מדויק, אינו עדכני או אינו מלא בכל מובן שהוא, רשאי יהיה צוות האתר לדרוש ממך לשנות את המידע
או לחילופין להפסיק את הצגת כרטיסך באתר באופן זמני עד אשר תעדכן את המידע או לחסום את כרטיסך באופן קבוע. כמו כן במידה ויגרם נזק למפעילה, תעמוד לה הזכות לתבוע השבת נזקיה או נזקי משתמשיה על פי כל דין

היקף הפרטים אודותיך, מעבר לפרטים המחויבים, נתונים לשיקול דעתך. אולם, מפעילי האתר שומרים לעצמם הזכות במקרה של היעדר תוכן אודות החבר, לא להציג הכרטיס בפני המחפשים באתר
יחד עם זאת, יוכל החבר לחפש בין כרטיסי החברים האחרים ולפנות אליהם כבחירתו במידה ועומד בתנאי המנוי שברשותו

מפעילי האתר רשאים לדרוש מהמשתמש לשנות את שם משתמש שלו, לשנות מידע שצורף לכרטיס ובכלל זה למחוק תמונת פרופיל שהעלה או למחוק תמונה, קישור או מידע שהעלה לאתר
כמו כן, גם אם לא פנו לפני כן למשתמש, רשאים מפעילי האתר לפסול מידע שצורף לכרטיס ובכלל זה תמונות אם אופיים אינו מתאים לרוח האתר, אם הם בוטים ופוגעים בטעם הטוב או נמצאו לא ראויים ואינם משקפים את המציאות
במידה ובאתר קיימים כרטיסים קודמים מתקופות שונות בו היה החבר פעיל, מפעילי האתר רשאים לעדכן פרטים חסרים ולתקן תיקונים קלים, יחד עם זאת אין אישור ליותר מכרטיס פעיל אחד לכל חבר בתקופת פעילותו. מפעילי האתר רשאים לחסום את הכרטיס משימוש באתר ובכלל זה אם יתברר כי המצטרף אינו עומד בקריטריוני ההכללה לאתר

על משתמשי האתר חל איסור להתחזות לאדם אחר בצורה כלשהי ובפרט נאסר להעלות תמונות של אנשי ציבור, מפורסמים וכד
בנוסף על כך חל איסור להעלות תמונות של אנשים אחרים שאין למשתמש אישור לפרסמם באתר
חברות/מנוי

החברות באתר הינה אישית בלבד, על כן הכינוי בכרטיס חייב להיות יחודי
המשתמש אינו רשאי להעביר את השימוש בשירות לאחר
החברות מתקיימת בכפוף לאישור החברות על ידי הנהלת האתר ובכפוף לתשלום דמי מנוי כמפורט לעיל
עם פקיעת החברות מכל סיבה שהיא, לא יוכל החבר לעשות שימוש מלא באתר, חלק מתפקודי האתר יהיו חסומות
לשם נוחות נקודות עיקריות על אפשרויות מנוי שונות מרוכזות בעמוד עמוד התארים
עלויות המנויים השונים עשויים להתעדכן מעת לעת וניתן לראותם בעמוד המנוי

כבעל מנוי "מתחיל" באתר הינך
יכול לקבל הודעות ממנויי האתר
יכול להשיב להודעות ממנויי האתר
יכול לשלוח ולקבל "מתנות" ממנויי האתר
יכול להשתמש בחיפוש בסיסי
לא יכול להשתמש בצ'ט
לא יכול לצפות בתוכן שמסומן כ "תוכן אירוטי
לא יכול להגיב לפרסומים באתר
לא יכול להעלות או לצפות בתמונות / סרטונים/ מנגינות באתר
לא יכול להעלות "סטטוס" באתר
תראה מודעות בעלי תוכן פסרומי באתר
רוב פונקציות האתר יהיו מוגבלות/חסומות עבורך

כבעל מנוי "בינוני - פשוט" באתר הינך

יכול לשלוח הודעות לממנוים בעלי מנוי "פשוטי העם - איכר" באתר
יכול לקבל הודעות ממנויי האתר
יכול להשיב להודעות ממנויי האתר
יכול לשלוח ולקבל "מתנות" ממנויי האתר
יכול להשתמש בחיפוש בסיסי
יכול להשתמש בצ'ט "פשוטי העם"
יכול להגיב לפרסומים באתר
יכול להעלות או לצפות בתמונות / סרטונים/ מנגינות באתר
יכול להעלות "סטטוס". באתר
לא יכול לצפות בתוכן שמסומן כ "תוכן אירוטי"
תראה מודעות בעלי תוכן פסרומי באתר
חלק מפונקציות האתר יהיו מוגבלות/חסומות עבורך

כבעל מנוי "בינוני-מתקדם" באתר הינך

יכול לשלוח הודעות לממנוים בעלי מנוי "סילבר" באתר
יכול לקבל הודעות ממנויי האתר
יכול להשיב להודעות ממנויי האתר
יכול לשלוח ולקבל "מתנות" ממנויי האתר
יכול להשתמש בחיפוש מתקדם
יכול להשתמש בצ'ט "פשוטי העם"
יכול להגיב לפרסומים באתר
יכול להעלות או לצפות בתמונות / סרטונים/ מנגינות באתר
יכול להעלות "סטטוס". באתר
יכול לצפות בתוכן שמסומן כ "תוכן אירוטי"
תראה מודעות בעלי תוכן פסרומי באתר
חלק מפונקציות האתר יהיו מוגבלות/חסומות עבורך

כבעל מנוי "סילבר 1" באתר הינך

בעל כלל היתרונות של מנוי "סילבר" באתר
יכול לשלוח הודעות לממנוים בעלי מנוי "סילבר 1" באתר
יכול להשתמש בצ'ט "סילבר"
יכול לצפות בתוכן שמסומן כ "תוכן אירוטי"
יכול להיות "בלתי נראה" באתר

כבעל מנוי "אציל - גולד" באתר הינך

בעל כלל היתרונות של מנוי "סילבר 1" באתר
יכול לשלוח הודעות לממנוים בעלי מנוי "גולד" באתר
יכול להשתמש בצ'ט


ביטול המנוי

חבר/מנוי באתר המבקש לבטל כרטיס, יעשה זאת בדרכים הבאות
פנייה בדוא"ל למחלקת שירות הלקוחות : bdsmplay6@gmail.com
עדכון בהגדרות הפרופיל

bdsmplay.xyz


כאמור, השימוש באתר מוגבל לבני ובנות 21 ומעלה
השימוש באתר אסור למשתמשים שהורשעו בעבירה פלילית או שתלוי ועומד נגדם כתב אישום בגין עבירה פלילית

bdsmplay.xyz

התנהגות נאותה:

התקבלת כחבר באתר, הינך מתחייב לפעול בדרך נאותה ומקובלת
הינך מתחייב לא להטריד חברים אחרים האתר או מפנייה בלשון לא נאותה אליהם
הפרת הכללים המקובלים הינה נושא לשיקול דעת מפעילי האתר
החליטו מפעילי האתר כי כללי התנהגות הנאותה הופרו, רשאים הם לפנות לחבר ולהזהירו או לחילופין לעצור את חברותו באופן זמני או לחילופין להפסיק את חברותו לאלתר, ללא החזר כספי, הכול לפי שיקול דעתם המוחלט
מערכת האתר שומרת את הזכות לתבוע מהחבר כל נזק שנגרם או ייגרם כתוצאה מהתנהגות לא נאותה
:עדכוני כרטיס

בכל פעם שחבר/מנוי באתר יבצע עדכון תוכן הפרופיל האישי, התכנים החדשים יועברו לאישור שירות הלקוחות
ניתן להפסיק שליחת מיילים שיווקיים בדרכים הבאות

פנייה בדוא"ל למחלקת שירות הלקוחות: bdsmplay6@gmail.com.1

דרך האתר > הגדרות שלי > התראות
ללחוץ על לינק ההסרה שמצוי התחתית המייל שנשלח ולעדכן את ההגדרות
:תכנים אסורים לפרסום

אלה המגבלות החלות על הגולשים באתר
: הינך מקבל על עצמך מגבלות אלו ומאשר בזה שבתכנים שתמסור לאתר אין תוכן כדלקמן
כל תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין
כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו
פרסום שירותים/מוצרים/טקסט שאינו למטרות האתר
כל תוכן המכיל שמות מלאים, פרטים מזהים, או כל פרטי התקשרות בכרטיס
כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם
כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ונדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב
סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור
כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו"ב
כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני
כל מידע העלול להטעות גולשים אחרים, צד שלישי כלשהו, או את צוות האתר
כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי אתר "ארמון הבדסמ" בפרט
כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט
כל מידע על אירועים שלא אושר בכתב ע"י צוות האתר ובכלל זה (ולא רק) מסיבות, מפגשים, טיולים, הזמנות, ו/או מידע הקשור לאוכלוסיית האתר

תכנים אלה יוסרו מהאתר באופן מיידי עם גילויים והמשתמש המפרסם יחסם ללא החזר כספי כלשהו
מערכת האתר שומרת את הזכות לפתוח הודעות במקרה הצורך ולתבוע את המשתמש/ת באתר על כל נזק שנגרם או שיגרם בעקבות תכנים אלו

:פעולות אסורות

אין לבצע באמצעות האתר כל פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן (לרבות שרתי אתר "ארמון הבדסמ" עצמם)
אין להשתמש באתר עבור אנשים אחרים, או להשתמש בכרטיסים אחרים שאינם שלך
אין לפתוח כרטיס עבור מישהו אחר
אין להעלות תמונות לכרטיס שאינן שלך שאין לך אישור לפרסם אותם או תמונות שאינן ראויות, או באיכות נמוכה
אין לכתוב נתונים שקרים בתכנים של האתר
אין לשלוח מסרים שקרים
אין לשלוח מסרים פוגעים, או אשר עלולים לפגוע בשאר חברי האתר
אין לבצע פעולה שאינה מוגדרת כ-"שימוש הוגן"
אין לשלוח יותר מ-30 פניות ביממה לחברי האתר
אין לפתוח כרטיסים כפולים. במידה ונמצא כזה על ידי סריקת המערכת, האתר שומר לעצמו את הזכות לאחד בין שני הכרטיסים או למחוק את אחד הכרטיסים

מערכת האתר שומרת את הזכות לחסום באופן זמני או קבוע את המשתמש העובר על אחד מהכללים האלו ולפתוח הודעות במקרה הצורך ולתבוע את המשתמש/ת באתר על כל נזק שנגרם או שיגרם בעקבות תכנים אלו
:זכויות יוצרים וקניין רוחני

אתר "בדסמפליי" והאתר המפעיל אותו הם בעלי זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר "בדסמפליי, בלבד
במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא
חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר "בדסמפליי" מראש ובכתב

אין להעתיק, לסרוק, לאסוף, להשתמש בתוכן האתר בכלל ובתוכן מודעות בפרט ללא אישור בכתב מהנהלת האתר. בעל אתר/עסק/גולש/משתמש אשר יפר סעיף זה צפוי לתביעה משפטית

חל איסור הרצת רובוטים/מנגנונים אוטומטיים למשיכת מידע מאתר האינטרנט, הפרת סעיף זה לתקנון תגרור תשלום מוסכם מראש של 20,000 ש"ח לכל משיכת מידע
שהיא שתתווסף לכל פיצוי מוסכם בגין העתקה/איסוף והצגת מידע ללא אישור כתוב ממנהל אתר "בדסמפליי"
במידה ויגרם נזק כלשהוא בתהליך משיכת המידע האוטומטי, כל הוצאות תיקון הנזקים יחולו על מפר הסעיף
:פרסום באתר

חל איסור מוחלט לעשות שימוש במערכות אתר "בדסמפליי" לצורך קידום, שיווק, פרסום, הפצה, הצערה, או כל פעולה אחרת שהינה למטרות רווח ומכל סוג שהוא ללא אישור מראש בכתב מהנהלת האתר
בכל צורה ואופן ובכלל זה, אך לא רק, הודעות על התארגנויות כאלה ואחרות, מסיבות, מפגשים, אירועים, טיולים, וכ.ד. (להלן "אירוע")
הפרת סעיף זה לתקנון תגרור תשלום מוסכם מראש של 10,000 ש"ח ובתוספת של 50 ש"ח לכל הודעה

על אף האמור לעיל במידה ואחד ממשתמשי האתר פרסם אירוע באתר, עם או ללא אישור מהנהלת האתר, האחריות על תוכן הפרסום וכל מה שיקרה באירוע היא על המפרסם בלבד או מי מטעמו
הנהלת האתר לא תיסע בשום אחריות לכל מה שיתרחש באירוע כזה או אחר אשר יפורסם באתר, גם אם באישורה בכתב
:מחויבויות

המפעילה, "בדסמפליי", מספקת את השירות כפי שהוא, ואינה מעניקה כל הבטחה, מחויבות או מצג למשתמשי האתר ו/או צדדים שלישיים כלשהם
על אף שהמפעילה תעשה מאמצים שהשירות יהיה משביע רצון, שמשתמשיה ינהגו כראוי וכדין, וכי נתוניה יהיו מאובטחים ושמורים בסטנדרטים גבוהים, אין המפעילה יכולה להתחייב כי השירות יהיה נקי מתקלות
:כיבוד הפרטיות של משתמשי האתר

משתמשי האתר נדרשים לכבד את פרטיותם של המשתמשים האחרים ולא ליצור עימם קשר שאינו למטרת האתר
חל איסור מוחלט לשלב כתובות דואר אלקטרוני, לינקים, כתובות מסנג'ר, מספרי טלפון ו/או פרטי קשר אחרים מכל סוג בכרטיס המשתמש ו/או לפרסמם במקום אחר באתר (מלבד בהודעה פרטית)
האתר שומר לעצמו את הזכות לשתף קישור "לייק" ו/או "תגובה" ו/או "פוסט" ו/או תמונה ו/או כל קישור אחר בין כרטיסי החברים/מנויים
שימוש באתר מהווה הסכמה כי המידע האישי שהועלה על ידי המשתמש יאוחסן בשרתי האתר למטרת השימוש באתר בלבד
:אבטחת מידע

הגישה לאתר מאובטחת ומוצפנת במיטב הטכנולוגיות הקיימות בשוק
ניתן לראות בכל רגע שהגישה לאתר מאובטחת באמצעות תעודת SSL המופיעה ליד כתובת האתר, אייקון "המנעול"
בנוסף ניתן לראות את אישור האבטחה באייקון בתחתית העמוד

שרתי האתר מאובטחים במיטב הטכנולוגית הקיימות, בנוסף הגישה אליהם מאובטחת באבטחה כפולה 2FA
המפעילה תפעל כמיטב מאמציה על מנת לא לאפשר גישה למידע לגורמים שאינם מורשים
חשוב לציין שמאגר המידע של האתר נשמר ומופעל כחוק
:אחריות

השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש/ת בלבד. למרות שאתר "בדסמפליי" עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש/ת באופן האופטימלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו
הינו אתר המיועד לציבור בכללותו ועל כל המידע המובא בו עומד לרשות ציבור המשתמשים כמו שהוא
משכך, השימוש באתר על כל מגוון שירותיו, הינו על אחריותך כמשתמש/ת בלבד
אתר "בדסמפליי" אינו אחראי להודעות והתכנים שאתה או משתמשים אחרים באתר תמסרו, בכלל זה, אתר "בדסמפליי" אינו יכול לוודא את נכונותם או דיוקן של מודעות ותכנים אלה
מסיבה זאת, אתה בלבד תישא באחריות מלאה ובלעדית לתוכנה של כל מודעה ותוכן אחר כלשהו שמסרת לפרסום ולכל התוצאות שינבעו מפרסומם
בכלל זה, אתר "בדסמפליי" אינו נושא באחריות לחוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות
שייגרמו לך או לכל צד שלישי בגלל כל מודעה או תוכן אחר כלשהו שתמסור לפרסום באתר
אתר "בדסמפליי" אינו נושא באחריות לכל תגובה שתקבל (אם בכלל) בעקבות השימוש באתר
נהג בתבונה ובזהירות בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות פרסום מודעות ותכנים באתר.

זכור: עליך לנהוג בפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט
:קשר עם המפעילה

חבר יכול לפנות למפעילה באמצעות האתר ו/או אי-מייל bdsmplay6@gmail.com
ולבקש הסברים מידע וכיו"ב
:תמיכה

השירותים באתר "בדסמפליי" אינם כוללים תמיכה טכנית
צוות אתר "ארמון הבדסמ" ישתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אולם הוא אינו מתחייב לעשות כן
:שיפוי

הינך מתחייב לשפות את אתר "בדסמפליי" או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר-טרחת עורכי-דין והוצאות משפט, עקב הפרת חוזה זה
בנוסף, תשפה את אתר "בדסמפליי" או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת לפרסום
יידוע לך ואתה מסכים לא תהיה לך כל טענה, תביעה ודרישה כלפי אתר "בדסמפליי" בגין המידע והנתונים דלעיל
:יישוב סכסוכים/סמכות השיפוט

מסמך זה יהא כפוף ויפורש, לכל מטרה שהיא, לפי חוקי מדינת ישראל
כל תביעה או הליך משפטי הנובע או קשור למסמך זה יידונו בבימ"ש המוסמך לדון בהם בבית משפט השלום - מחוז מרכז - פתח תקווה
וכל אחד מהצדדים מסכים להיות כפוף לשיפוט ולמיקום בתי המשפט כאמור
הינך מוותר בזאת ויתור סופי בלתי חוזר ומוחלט על טענה ביחס להיות מסמך זה בלתי תקף ו/או בטל ו/או בלתי מחייב כלפיך
חוקי האתר יכולים להתעדכן מעת לעת, והם תקפים מרגע העלאתן לאתר
אתה מודע לכך שמרגע ההסכמה לחוקי האתר, אתה מסכים גם לחוקי האתר המעודכנים ביחס לרגע ביצוע כל פעולה הקשורה לאתר "בדסמפליי"

bdsmplay.xyz

האתר "בדסמפליי" הוקם במטרה לעזור לאנשים למצוא בני/בנות זוג בעלי אינטרסים משותפים ולנהל שיח משותף
האתר ייחודי בכך שהוא מיועד לבעלי עניין בתחומים ארוטיים שונים כגון: בדס"מ, קשירות, משמעת, יחסי שליטה, סאדיזם, מאזוכיזם, פטישים שונים וכד
כל שימוש באתר שלא למטרה זו, יהווה עילה למניעת השימוש ואף לתביעה מצד האתר
האתר מיועד לבני 21 ומעלה, כל הנרשם לאתר מאשר בכך כי מלאו לו לפחות 21 שנים
במידה ויתעורר חדש כלשהו שהנרשם לאתר אינו בן/בת 21 ו/או מתחזה לאדם אחר רשאי צוות האתר לדרוש הצגת תעודה מזהה של הנרשם לאתר
הדרישה להצגת מסמכים אלו תקפה במעמד ההרשמה, אישור הכרטיס באתר ולכל אורך תקופת החברות באתר
על אף האמור לעיל, צוות האתר רשאי לאפשר או לא לאפשר להירשם ו/או להשתמש באתר לכל אדם, אף אם הוא עומד בכל הקריטריונים הנ"ל וזאת לפי שיקולו הבלעדי של הצוות האתר וללא חובת מתן כל הסבר
כמו כן צוות האתר רשאי לחסום גישה לכרטיסו (באופן זמני או קבוע) ו/או למחוק את כרטיסו של כל אדם שנרשם לאתר, ללא מתן כל הסבר או התראה מראש, במהלך או לאחר ביצוע החסימה/מחיקה, אפילו אם בעל הכרטיס כבר שילם דמי מנוי, כל זאת לפי שיקולו הבלעדי של צוות האתר
חשוב לציין במידה וצוות האתר חסם (זמנית או קבועה) ו/או מחק את כרטיסו של אדם אשר נרשם ושילם את דמי המנוי - האתר אינו מתחייב לזכות את הנרשם באופן חלקי או מלא על כל הסכום שהוא שילם לאתר
בנוסף לכל האמור לעיל חשוב לציין שהאתר מכיל חומרים בעלי אופן מיני מובהק
אם האמור מתאים לך ותואם את נתוניך, הנך מוזמן למלא את בקשת ההצטרפות, השאלון שלהלן
הצטרפותך מותנית במילוי מלוא הפרטים המתבקשים בטופס ההצטרפות, בהצהרה לגבי אמיתות הפרטים ובהסכמתך לתנאים המפורטים בתקנון האתר, כמו כן מותנית הצטרפותך באישור מועמדותך בידי צוות האתר